Privatumo politika

Duomenų valdytojas

 • 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Damona ir ko“, juridinio asmens kodas 135868662, adresas: Savanoriu pr. 192, 303 kab., Kaunas, Lietuva. (toliau – Smsbiuras), jos filialai ir atstovybės, Smsbiuras grupės įmonės, atsižvelgiant į asmens (kliento rezidavimo valstybę), bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos "Damona ir ko", UAB pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „Damona ir ko“ UAB vardu. Smsbiuras kontaktiniai duomenys skelbiami www.Smsbiuras.lt. Smsbiuras paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@Smsbiuras.lt.
 • 2. Smsbiuras teikia Trumpųjų žinučių siuntimo sistemą savitarna.smsbiuras, prieinamą adresu savitarna.smsbiuras.lt (toliau – savitarna.smsbiuras sistema).

Privatumo politikos tikslai

 • 3. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, asmens duomenų apimtys, tikslai ir kiti svarbūs aspektai, asmenims naudojantis savitarna.smsbiuras sistema.
 • 4. Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi savitarna.smsbiuras sistema.
 • 5. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti savitarna.smsbiuras sistemos naudotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • 6. Smsbiuras gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti savitarna.smsbiuras sistemoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Smsbiuras naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 • 7. Smsbiuras surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Privatumo politikos laikymasis

 • 8. Asmuo, lankydamasis šiame tinklalapyje (savitarna.smsbiuras.lt) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) Paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis savitarna.smsbiuras sistema ir joje teikiamomis Paslaugomis.
 • 9. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Smsbiuras tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

savitarna.smsbiuras sistemoje renkami asmens duomenys

 • 10. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis Paslaugomis, kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
 • 11. Smsbiuras savitarna.smsbiuras sistemoje renka tokius asmens duomenis: kliento vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos Smsbiuras sistemoje numeris, kliento unikalus numeris Smsbiuras sistemoje, sąskaitos likutis.
 • 12. Šiuos duomenis Smsbiuras gauna Klientui susiejus savo savitarna.smsbiuras paskyrą su savo elektroninių pinigų sąskaita mokėjimų sistemoje Smsbiuras (www.Smsbiuras.lt).
 • 13. Smsbiuras savitarna.smsbiuras sistemoje asmens duomenų tvarkymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmens - asmens duomenų tvarkytojus (įskaitant ir tvarkytojus iš trečiųjų šalių) tam, kad trumpųjų žinučių paslauga veiktų ir sistema būtų vystoma tinkamai, t.y. sistemos administratorius, palaikytojus, vystytojus, sistemos dalyvius, mobiliuosius operatorius ar jų tarpininkus, per kuriuos siunčiamos trumposios žinutės. Tokių asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimas yra būtinas sutarties su asmeniu vykdymui ir paslaugos asmeniui suteikimui. Smsbiuras patvirtina, kad jos pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

 • 14. Visi duomenys, kuriuos Smsbiuras renka savitarna.smsbiuras sistemoje yra tvarkomi šiuo tikslu: teikti trumpųjų žinučių savitarna.smsbiuras sistemoje siuntimo paslaugą.

Asmens duomenų naudojimas vidaus administravimo tikslais

 • 15. Smsbiuras turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:
 • 15.1. tam, kad pagerintų savitarna.smsbiuras sistemos darbą, funkcionalumą, kad geriau suprastų naudotojų poreikius, pagerintų paslaugas ir pan.
 • 15.2. taip pat jei asmuo savanoriškai pateikė Smsbiuras savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, Smsbiuras gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti, pvz., jei asmuo susisiekia su Smsbiuras elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl paslaugų savitarna.smsbiuras sistemoje, Smsbiuras naudoja ir išsaugo asmens pateiktus jo duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimą, išspręstų susidariusią problemą bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • 16. Smsbiuras nenaudoja jokių asmens duomenų, surinktų savitarna.smsbiuras sistemoje, tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • 17. Smsbiuras informuos savitarna.smsbiuras sistemos naudotojus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudotis asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje. Informavimas visais atvejais vykdomas prieš tai, kai pradedami rinkti asmens duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • 18. Smsbiuras saugo surinktus asmens duomenis ne ilgiau 10 (dešimt) metų nuo paskutinių Trumpųjų žinučių išsiuntimo dienos.

Duomenų teikimo savanoriškumas, teisingumas ir išsamumas

 • 19. Visa informacija, kurią Smsbiuras tvarko, yra pateikiama asmens vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais.

Duomenų atskleidimas

 • 20. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Smsbiuras pasitelkiamus asmens duomenų tvarkytojus bei atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.
 • 21. Smsbiuras gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Smsbiuras taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Smsbiuras įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 • 21.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • 21.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • 21.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 • 21.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • 22. Smsbiuras turi teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Smsbiuras vardu atliktų tam tikras asmens duomenų tvarkymo funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri asmens informacija. Tačiau tokiais atvejais Smsbiuras užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Susipažinimas su Smsbiuras turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo ir kitos teisės

 • 23. Asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Smsbiuras savitarna.smsbiuras sistemoje surinktais ir turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
 • 24. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Smsbiuras nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtina paslaugoms teikti.
 • 25. Asmens duomenų subjektas turi teisę prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Smsbiuras asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Smsbiuras išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti Jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Smsbiuras teisės aktais nustatytos prievolės saugoti kliento asmens duomenis.
 • 26. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
 • 27. Asmens duomenų subjektas turi teisę dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus; dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir/ar duomenų apsaugos pareigūną; kitas teisės aktų nustatytas teises.
 • 28. Prašymą dėl susipažinimo su Smsbiuras turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroniniu paštu adresu: support@savitarna.smsbiuras.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.

Slapukai ir lankomumas

 • 29. Smsbiuras gali naudoti slapukus (angl. cookies) savitarna.smsbiuras sistemoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Asmuo sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
 • 30. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
 • 31.
Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
LOCAL_LANG: kalbos parametras kol klientas nepasikeičia kalbos saugo kokią kalbą vartotojas yra pasirinkęs
REFERAL_LINK Nuorodos parametras 15 min. Tikrinama, iš kokio puslapio atėjo asmuo
LEFT_MENU_TYPE: Meniu tipas neapibrėžtas Saugomas pasirinktas meniu interfeisas
PHPSESSID Sesijos ID Kol baigiasi sesija Saugomas sesijos ID numeris
 • 32. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Smsbiuras stebi savitarna.smsbiuras sistemos ir tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų apsilankė tinklapyje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Smsbiuras teikiamas Paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

 • 33. Smsbiuras pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje savitarna.smsbiuras.lt. Todėl asmenims, lankantis šiame tinklapyje ir naudojantis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma asmens apsilankymo tinklapyje ir naudojimosi Paslaugomis momentu.
 • 34. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.